Make your own free website on Tripod.com


ผมได้รวบรวมคำศัพท์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ที่พบในโฮมเพจนี้ไว้ครับ เรียงตามตัวอักษร (ภาษาอังกฤษ)

- Browser คือเครื่องมือที่ใช้รับไฟล์จากอินเตอร์เน็ตแล้วแสดงผล


- Chat คือการคุยกัน (ในอินเตอร์เน็ตมักเห็นคำต่อคำ)

- Diskette แผ่นบันทึกข้อมูลแบบแยกออกจากเครื่องได้
- Download
คือการรับไฟล์จากอินเตอร์เน็ตลงเครื่องเรา


- Folder
ลองดูรูปเอาเองแล้วกันครับ ไม่รู้จะอธิบายยังไงดี >>> ภาษาไทยใช้คำว่าแฟ้มครับ

- Font คือรูปแบบตัวอักษร


- Hardware ชิ้นส่วนของคอมพิวเตอร์ที่เป็นรูปธรรม จับต้องได้


- Icon
ลองดูรูปเอาเองแล้วกันครับ ไม่รู้จะอธิบายยังไงดี

- IP
คือตัวเลขที่ระบุชื่อคอมพิวเตอร์ที่คุณเล่นทางอินเตอร์เน็ต- LAN ( Local Area Network )
คือระบบการติดต่อระหว่าง เครื่องคอมพิวเตอร์ในระยะใกล้ จำนวน 2 เครื่อง
ขึ้นไปโดยต้องมีเครื่องใดเครื่องหนึ่งเป็น Server


- Modem คือเครื่องมือที่ใช้แปรสัญญานคอมพิวเตอร์ เป็นสัญญานโทรศัพท์แล้วแปรกลับเป็นสัญญาน คอมพิวเตอร์


- Pop3 คือระบบ mail แบบหนึ่งสามารถใช้ผ่านโปรแกรมต่าง ๆ บนเครื่องได้ โดยไม่จำเป็นต้องผ่าน Browser


- Server คือเครื่องคอมพิวเตอร์หลักในการติดต่อผ่าน อินเตอร์เน็ต